Vi som arbetat med MPM

Vi som gjort denna metodlåda (MPM)

Elisabeth Högdahl, FD etnologi, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet (projektledare)

Ola Thufvesson, FD ekonomisk geografi, lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Anja Petersen, FD etnologi, projektanställd vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, samt pedagog vid Dunkers kulturhus, Helsingborgs stad.

Det är vi som är ansvariga för text och bild i denna verktygslåda.

Illustrationerna

Alla illustrationer är gjorda av Ola Thufvesson

Metoden MPM är skapad tillsammans med

Helsingborgs stad

Jessica Engvall, enhetschef för kommunikation och PR på Helsingborgs stadsledningsförvaltning, var med och skapade hela idén tillsammans med Elisabeth Högdahl, och den förstudie som inledde projektet. 

Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltning. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit med och utvecklat metoden sedan projektets start. Detta har skett genom möten och workshops, men också genom att metoden testats på olika sätt. Ann-Marie Cvitan Trellman, Malin Hellman och deras kollegor har arbetat med MPM i Helsingborgs nya översiktsplan och testat olika metoder och idéer. Sara Schlyter och Johanna Elgström, som arbetar med offentliga ytor i Oceanhamnen, stadsutvecklingsprojektet H+, har testat metoden i framtagandet av offentliga ytor. Maria Ramelius, André Olsson Lilja, Helena Taps, Tobias Röös, Karin Kasimir och Martin Hadmyr har deltagit i samtal kring metodutvecklingen. Klara Århem och hennes kollegor har tagit fram digitala kartor

Helsingborgs stadsledningsförvaltning. Här har både avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling, samt kommunikations- och marknadsavdelningen deltagit i arbetet med att utveckla MPM. Anette Lindstrup, Johanna Holm, Johan Persson med kollegor, samt Fredrik Andersson har deltagit i workshops och samtal kring ett koncept för arkitekttävlingar. Vi vill också tacka projektledare Mattias Rundberg och Anders Landsbo för att de ställt projekt till förfogande för metodutvecklingen. Fredrik Ahlberg och Jiman Taher bidrog stort till projektets första del, liksom Arne Gunnarsson som alltid velat prata om minnen och utveckling.

Helsingborgs fritidsförvaltning.Jens Riis Olsson och Mia Jansson har deltagit i workshops och bidragit med idéer till projektet. 

Helsingborgs kulturförvaltning. Therese Kruse och hennes kollegor från Helsingborgs museer har deltagit i samtal och ställt museets bildskatt till förfogande. Helsingborgs stadsantikvarie Jessica Jönsson har varit en mycket aktiv samverkanspartner under hela projektet.

Helsingborgs stadsarkiv. Tack till Sophia Hydén och Anna Andersson, som tagit sig tid att prata om MPM och arkivering.

Järfälla kommun

I Järfälla har framför allt gruppen för centrumutveckling i Jakobsberg deltagit i metodutvecklingen, genom möten och workshops. MPM har också testats i olika utvecklingsprojekt för Jakobsberg. Ingela Isaksson, planarkitekt, Agneta Danielsson, kulturchef har varit viktiga partners i detta. Vi tackar även Per Rinde, Anna Tatarovic Björklund, Karolina Bjällerstedt Mickos, Ingrid Kennerstedt Bornhall, Karolina Hedström, Angelica Eklund och Lina Larsson, som deltagit i möten och workshops. Vi tackar även alla andra som bidragit till att utveckla projektet i Järfälla kommun.

Invånare i Helsingborg

Hamnfolket. Rolf Ladin, Anna-Greta, Per Sundqvist, samt släktingar till Inga som hade Ingas café har delat med sig av sina minnen och berättelser och Rolf har varit en viktig kontaktperson. Vi vill även lyfta fram Sven Thufvesson och Joacim Ström. Vi vill lyfta fram Boel Forslund, dotter till Thor Forslund på varvet - samt alla övriga som skickat in och på andra sätt bidragit med berättelser och minnen från Helsingborgs hamn.

Sällskapet Gamla Bårslövare. Kjell-Erik Andersson, Katarina Birgersson, Marie-Anne Hansson, Jan-Bertil Hansson, Kenneth Löfgren, Inger Nilsson, Torsten Svensson, Briten Westerlund, Leif Westerlund och Torbjörn Svensson, som generöst bidragit med sina erfarenheter av att samla in lokal historia och lokala berättelser som också blev till en bok.

Samråden inför Helsingborgs ÖP 2021. Alla de helsingborgare som under de tidiga dialogerna inför arbetet med Helsingborgs nya översiktsplan delat med sig av sina berättelser om Helsingborgs stationsorter. Tack till studenterna Filip Andersson och Frida Bakker, som gjorde ett fint arbete med att styra upp minnesstationerna och skriva uppsats.

Så har vi också pratat med...

Arkitektutbildningen, LTH, Lunds universitet. Mattias Kärrholm, professor arkitektur, Ida Sandström fil dr arkitektur & Per-Johan Dahl, docent arkitektur, har bidragit med synpunkter.

Blekinge tekniska högskola, planerarutbildningen. Ebba Högström, docent i fysisk planering & Lina Snoddgrass, tekn dr. i fysisk planering och landskapsarkitekt, har varit bollplank och också lämnat plats för MPM på sina kurser.

Malmö Stadsbyggnadsförvaltning. Steffanie Esse, kommunikation och Daniel Johansson, utvecklingsarkitekt, har bollat idéer kring berättelser och minnen utifrån projektet med att utveckla Jägersro i Malmö.

Malmö Museer: Anne-Lis Nilsson, samtidsdokumentation, som bidragit med idéer och tankar kring insamling utifrån insamling som gjorts av minnen på Jägersro.

Tengbom arkitekter. Vesna Vasiljkovic, kontorschef/arkitekt, Carolina Pérez Rabelo, arkitekt och Nejra Lagumdzija, landskapsarkitekt, har generöst bidragit med tankar och feedback under workshops och möten.

Sveriges Arkitekter. Anna Forsberg, processledare för arkitekttävlingar, fungerade som rådgivare vid utarbetande av koncept för arkitekttävling.

Nyréns Arkitektkontor. Ulrika Bergström, VD, arkitekt & Katarina Borg, plan- och landskapsarkitekt med kollegor, tjänstgjorde som bollplank i projektets inledning.

White Arkitekter. Annika Andersson, byggnadsantikvarie, Daniel Lisskar, arkitekt och Teresa Lindholm, etnolog, har delat med sig av sina erfarenheter av att själva arbeta med minnen och berättelser.

Sweco. Emelie Romé och hennes kollegor utgjorde bollplank i projektets inledningsskede.

Nacka kommun. Anders Börjesson, näringslivschef och Nina Åman, stadsarkitekt, bidrog med input under projektets inledande fas.

Ett speciellt tack till Niklas Paulsson som förmedlade kontakten till Järfälla kommun.

Vi vill också tacka Facebookgrupperna Helsingborg förr och nu och Du vet att du är från Helsingborg om… då vi fått använda grupperna för att skapa intresse för det inledande projektet och komma i kontakt med helsingborgare.

Tack till

Syster Surf som utvecklat den digitala metodlådan

LU Innovation och LDC, Lunds universitet, för hjälp och stöd genom processen

Tack till lån av bilder

Tack för att vi fått låna bilder från Helsingborgs museer, Järfälla bildarkiv och privata samlingar

Tack till våra finansiärer

Lunds universitet och Helsingborgs stad som finansierade förstudien

Formas som finansierade huvudprojektet, och även bidragit med stöd och uppmuntran